«

»

A Letter to My Parents by Mimi Parvanova

Mimi_1Dear mother, dear father,

Yesterday I received your letter “What should I take what should I leave?”

***

 “…During those years (1940-60’s) mom and dad sweated their guts out, but the money was never enough. It was during that time when the whole family united together and helped each other with what they could. It is hard to put into words that brotherly and sisterly love among us, I can only admire it.

“The hardest of all was parting with our family house three years ago. It’s as old as I am, with a large yard, a vineyard, a nourished garden and a farm building. It was a house full of things – from the attic to the basement. It was a house to be passed down to me, along with the small copper wine cauldron – the next male heir and housekeeper.

“What should I take what should I leave? – my sister and I were crying. The hand-woven rugs of our mother we gave away. The wooden desk, made by father, which both your aunt and I learned to read and write on, we left. There, under the giant apple tree, we left the long wooden table, that the whole family gathered around on holidays and mom used to cover with delicious meals. There, in the attic, I left my thesis papers and your mother’s love letters before we got married. There, in the big yard, I left years of friends’ get-togethers.

“What have I taken from my father’s house? I took the spirit. I took the songs and dances of mother. I took the playing of a mouth harmonica from father. These songs we keep singing with your mother today, the same songs from the songbook you took with you to Seattle and sing, too. From my family I also took the kindness and love for learning. Ehh…, children and grand-children of our time, will you be lucky to take something like that from your parents or you will only read about it in the books and on the Internet…  

“Mimi, I want you to inherit the spirit of our happy 50-year marriage with your mother. I want you to take the photo of your mother throwing the bouquet in joy at our wedding. I want you to take our painting “The girl with the water buckets.” I want you to inherit the horos and ruchenica dances of my mother and aunt. I want you to take a root of the geranium growing on the balcony.”

*        *        *

Mother, father, it is still early to decide on what to take and what to leave. An immigrant comes to America with two suitcases only. Here grandma’s boxes for us from the village are just a dream from the past. Over the ocean I took this memory with me. “It’s evening time. The fire pit is shining. The table under the apple tree is covered with dishes and we are all around it. Grandma has tucked hot peppers in the glowing embers. You, dad, are playing the mouth harmonica. The whole family is having fun together – we talk, laugh, sing, dance. The kids are running around in the yard barefoot. My little son comes to me to tell me this: “Mom, I love grandma and great-grandma because they love me for me.”

Mother and father, I thank you for the family songs you’ve taught me. I thank you for passing down the heritage of that spirit to me.  I thank you for the unconditional love which is my core of strength! I love you endlessly and unconditionally, too!

Your daughter Mimi

 

Писмо до моите родители

 

Mimi_2

Скъпи мои,

Вчера получих вашето писмо „Какво да взема, какво да оставя?“

***

          „…Майка и татко работеха къртовски през тези години (1940-1960-те г.), но парите все не стигаха. Тогава целият род се сплотяваше и помагаше, кой колкото може. Трудно мога да опиша онази братска и сестринска любов между нас, само мога да й се възхищавам.

Най-тежко ни беше когато се разделяхме с бащината къща. Тя е стара колкото мен, с огромен двор, лозе, градина и стопанска сграда.  Къща, пълна от тавана до мазето, къща, която пазеше малко бакърено котле за вино, което да предаде на мен – нейният мъжки наследник и следващ стопанин.

Какво да взема, какво да оставя? – сълзите ни с кака се ронеха. Чергите, тъкани от мама, подарихме. Бюрото, направено от татко, на което се изучихме двамата с кака, остана. Там, под ябълката, остана и дългата маса, която сбираше родата по празници и мама отрупваше с вкусни гозби. На тавана оставих дипломната си работа и писмата от майка ти преди да се оженим.  В големия двор оставих години на безгрижни срещи с приятелите.

Какво съм взел от бащината къща? Взех духът. Взех песните и танците от мама. Взех свиренето на устна хармоника от татко. Сега тези песни продължаваме да пеем аз и майка ти. Пееш ги и ти, от песнопойката, която взе със себе си в Сиатъл. Взех добротата и любовта към знание на моя род. Ех, деца и внуци на нашето време, ще имате ли късмет да вземете подобно нещо от вашите родители или ще четете за него само в книгите и в интернет…

Миме, искам ти да вземеш духът на нашия петдесет-годишен щастлив семеен живот. Искам да вземеш снимката от сватбата ни с майка ти, на която тя хвърля сватбения букет. Искам да вземеш картината „Момата с менците“. Искам да вземеш хората и ръчениците на моята майка и леля. Искам да си отскубнеш коренче от здравеца на терасата.“

***

          Майче, татко, рано е още за равносметки. Имигрантът идва в тази страна само с два куфара. Тук бабините колети от село са невъзможен блян. Аз пренесох през океана този спомен. „Привечер е. Огнището свети. Масата под ябълката е отрупана с ястия и всички сме около нея. Баба е заровила в жаравата люти чушки. Татко свири на хармоника. Родата се весели – приказваме си, смеем се, пеем, танцуваме. Децата се гонят боси из двора. Малкият ми син идва при мен, за да ми каже: „Мамо, обичам баба и прабаба, защото те ме обичат само заради мен.“

Мамо и тате, благодаря ви за песните, на които ме научихте, благодаря ви за духа, който ми предадохте, благодаря ви за безрезервната обич, която е моята опора! Обичам ви безкрайно!

Вашата Мими

 

Мими Първанова

***

Please support our Project (click on the link)

Permanent link to this article: http://seattle-bg.org/archives/1876