«

»

DVD с запис на Коледния концерт 2013 / DVD “Together for Christmas” – 2013 is now available

Скъпи приятели, записите от нашия Коледен концерт са готови!

Together for Christmas 2013DVD-тата се предлагат в американския стандарт NTSC с 5.1 аудио. Дисковете са подарък за всеки който направи дарение от $20 за Българския Културен Център в Сиатъл.

За дарение молим да се да се свържете с Радосвета Ташева на е-мейл radytashev@yahoo.com или телефон 425-941-2669.

Предлагаме две DVD-та, запечатващи незабравимото преживяване, което Коледният концерт на 22 декември 2013г. донесе на българската общност в Сиатъл – с участието на най-малките малчугани, по-големите вече ученици от групите за народно творчество, както и талантливи любители и професионалисти, музиканти, певци, танцьори и актьори.

Режисьор на коцерта е Даниела Найберг.

Първият диск е пълен запис на концерта с продължителност два часа и половина и с участието на:
• Мариана Попзлатева (оперна певица)
• Виктор Самсонов (цигулка) и Здравко Кемеров (пиано)
• Женски хор „Дунава“
• Христина Панайотова, Даниела Д’Лауи и Васил Марков в „Как се тепа мечка“
• Васил Денев (кавал) и Антон Кирилов (тъпан)
• Александър Еплер (гайда) и Джинджър Марел (тамбура)
• Детска фолклорна група „Медена питка“
• Васил Бебелеков (гайда) и Мария Бебелекова (вокал)
• Мъжка група „Коледари“
• Фолклорен ансамбъл „Радост“ (детска група и групата за възрастни)
• Детски фолклорен ансамбъл „Хоп-троп“
• Женски хор „Български гласове на Сиатъл“

Вторият диск е с обща продължителност един час и съдържа три филма: от генералната репетиция, от партито след концерта и от посещението на Васил и Мария Бебелекови в работилницата на Александър Еплер.

DVD-тата се предлагат в американския стандарт NTSC с 5.1 аудио. Дисковете са подарък за всеки който направи дарение от $20 за Българския Културен Център в Сиатъл.

За дарение молим да се да се свържете с Радосвета Ташева на е-мейл radytashev@yahoo.com или телефон 425-941-2669.

================================================

Dear friends, the DVD Together for Christmas – 2013 is now available

The recording of our Christmas concert is ready!

The DVD is offered in NTSC standard for projection in North America with 5.1 surround sound. The DVD is a gift for everyone who donates $20 to the Bulgarian Cultural and Heritage Center of Seattle.

For donations please contact Rady Tashev at radytashev@yahoo.com or 425-941-2669.

This is a beautiful set of two disks to remind us of the unforgettable experience and memories that our Christmas concert on December 22, 2013 brought to the Bulgarian community in Seattle, featuring the smallest kids, the bigger kids already students, and talented amateurs and professionals, musicians, singers, dancers, and actors.

Director of the concert is Daniela Nyberg.

The first disk contains two and a half hours full recording of the concert starring:
• Mariana Popzlateva (opera singer)
• Victor Samsonov (violin) and Zdravko Kemerov (keyboard)
• Dunava Women’s Choir
• Hristina Panaiotova, Daniela D’Louhy, and Vasil Markov in “How to beat up a bear”
• Vassil Denev (kaval) and Anton Kirilov (tupan)
• Alexander Eppler (gaida) and Ginger Marel (tambourine)
• Medena Pitka Children’s Folklore Group
• Vassil Bebelevkov (gaida) and Maria Bebelekova (vocal)
• Koledari Men’s Group
• The Radost Folk Ensemble (Youth and Adults Groups)
• Hop-Trop Children’s Radost Folk Ensemble
• Bulgarian Voices of Seattle Women’s Choir

The Bonus disk contains one hour of videos from the Final Rehearsal, After Party, and the Bebelekov’s visit to the Alexander Eppler’s shop.

Permanent link to this article: http://seattle-bg.org/archives/2455