«

»

Boboraci and Dobromirka by Savina Uzunow

147398262.vWZsH3Cn.CC2012_webIMG_4654

Have you heard of the Bulgarian village Boboraci? How about Dobromirka? If you have – please contact me ASAP, because, although my roots are from there, and I have spent my childhood summers in one or the other, I am yet to discover the folklore of these places and their occupants. I do not recall hearing any of my grandmas singing folk songs, and my parents were more inclined towards Stari Gradski pesni (after studying and moving to Sofia). So, once Mary Sherhart shared with our choir the details of the Songs of Our Families (SOOF) project, I realized how disconnected I have become from my roots, and how unaware I was of the underlying ethnos, which runs in my veins. I found that my parents were unacquainted to their (our) root culture as well, with the exception of few customs which were practiced regularly in our family to date, and of course the food J.

Wow, what a loss!

Only two generations, and the amazing Bulgarian folk, OUR OWN! culture is wiped out of our minds, and our connection to the land and the places of our ancestors is gone. As ashamed as I am to admit that it never even occurred to me to inquire from my grandparents while they were alive, I embrace the SOOF project as an incredible opportunity to correct this. Although ironically it was initiated by a foreigner, fortunately a very culturally aware and competent one, I am deeply grateful to Mary being the apt driver and to the Bulgarian Cultural and Heritage Center of Seattle being the vehicle for this venture. I am jumping on the bandwagon to travel to forgotten places and new old horizons.

This is my chance to repair and recover as much as I can whatever my parents and I broke. This is my chance to connect my children to their roots and keep them aware of the most important – their culture. This is your chance too – to discover the songs and the culture of your family, or mine, of Our Bulgarian Family here, in Seattle.

So many of you realize the importance of this project and supported it financially. Thank you very much, indeed, on behalf of the choir, BCHCS and everyone involved! But don’t you just stop here – initiate your own exploration of your roots, and share what you find. I am sure it will be a journey of a lifetime! Literally.

Boboraci and Dobromirka – anyone?

 

Please support our Project (click on the link)

Бобораци и Добромирка

Някой да е чувал за българското село Бобораци? А за Добромирка? Ако знаете нещо, моля свържете се с мен веднага. Защото, въпреки че моите корени са от там и съм прекарала летата от детството ми в едното или другото село, аз тепърва почвам да откривам фолклора на тези места и на местните хора. Не помня да съм чувала бабите ми да пеят народни песни, а родителите ми предпочитаха Старите Градски, след като учиха и се преместиха в София. И когато Мери Шерхарт сподели с жените от хора детаилите на проекта „Песните на нашите семейства“, аз установих колко сам се откъснала от моите корени и колко невежа съм за етноса който тече във вените ми. Открих че моите родители също са незапознати с тяхната (нашата) фолклорна култура, с изключение на няколко обичая, които спазваме до ден днешен и разбира се храната J.

Лелееее, каква голяма загуба!

Само две поколения и невероятната Българска фолклорна, НАШАТА СОБСТВЕНА! култура е заличена от умовете ни и нашата връзка със земята и местата на предците ни е изчезнала. Както съм засрамена, че дори не ми е хрумвало да разпитвам бабите и дядовците ми докато бяха живи, аз прегръщам проекта „Песните на нашите семейства“ като една страхотна възможност да коригирам грешката си. Въпреки че по ирония на съдбата този проект е инициран от чужденка, за щастие изключително компетентна и осъзната културно, аз съм дълбоко благодарна на Мери, че е такъв способен водач и на Центъра за българска култура и традиции в Сиатъл, че направиха всичко това възможно.  Сега направо скачам и хващам този влак да ме отведе до забравени места и до нови стари хоризонти.

Това е моя шанс да поправя и възстановя каквото мога от това, което аз и моите родители прекъснахме. Това е моя шанс да свържа моите деца с техните корени и да им помогна да осъзнаят което е най-важно – тяхната култура. Това е и вашия шанс също – да откриете културата на вашето семейство, или на моето, или на Нашето Българско Семейство тук, в Сиатъл.

Много от вас оценяват важността на този проект и го подкрепиха финансово. Хиляди благодарности, наистина, от името на хора, ЦБКТС и всички работещи по проекта! Но недейте да спирате до тук! Започнете свое собствено проучване на корените си и споделете каквото откриете. Сигурна съм, че ще бъде пътуването на живота ви! Буквално.

Бобораци и Добромирка – някой?

Please support our Project (click on the link)

Permanent link to this article: http://seattle-bg.org/archives/1988